អាលីស មើរេច
អ្នកស្រាវជ្រាវ (ផ្តោតសំខាន់លើប្រជាធិបតេយ្យយេនឌ័រ)

ទំនាក់ទំនង

អ៊ីមែល៖​ alice.murage@kh.boell.org