អាណា ផោឡា អាស៊ូប៊ូជី
នាយកប្រចាំប្រទេស, អ៊ីមែល៖ Paula.Assubuji@kh.boell.org
Paula