សាន ស្រីមុំ
អ្នកហាត់ការផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

 

សាកលវិទ្យាល័យៈ

  • សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
  • សញ្ញាប័ត្រភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រា

ទំនាក់ទំនង