ដៃគូការងារ

ការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅការិយាល័យថ្មីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានស្រ្តីក្នុងខេត្តសៀមរាប។ ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការថ្មី

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 11 កញ្ញា 2015
អរគុណច្រើន ពិសី និង សាលលី និងបុគ្គលិកទាំងអស់។ អ្នកកំពុងធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យមួយ! Image credits