យុត្ដិធម៌និងការផ្សះផ្សាសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហម?

ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌អន្តរកាលនៅកម្ពុជា

 

សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយករបាយការណ៍នេះ

របាយការណ៍សង្ខេប - ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨                    

យុត្ដិធម៌និងការផ្សះផ្សាសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហម?

ការស្រាវជ្រាវនេះ សំដៅស្វែងយល់ពីទស្សនៈរបស់ជនរងគ្រោះលើភាពយុត្ដិធម៌និងការផ្សះផ្សានៅកម្ពុជា និងឥទ្ធិពលនៃការរួមបញ្ចូលជនរងគ្រោះ ក្នុងដំណើរការយុត្ដិធម៌អន្តរកាល។