ហាត់ការ

តើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចុះកម្មសិក្សានៅមូលនិធិហេនរេចបូលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែរឺទេ?