ឃី ស៊ីវហឿង

ឃី ស៊ីវហឿង

មន្រ្តីរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឃី ស៊ីវហឿងអ្នកបង្កើត: hbs. រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង
ទំនាក់ទំនង: 

អ៊ីម៉ែល៖ sivheang.ky@kh.boell.org

ការចូលរួមចំណែកផ្ដល់នូវ: