ហ្សៀ ហាន

ហ្សៀ ហាន

អ្នកហាត់ការ (ផ្ដោតសំខាន់លើ អភិបាលកិច្ចធនធាន)
ហ្សៀ ហាន
ទំនាក់ទំនង: 

អ៊ីម៉ែល៖ han.xia@kh.boell.org

ការចូលរួមចំណែកផ្ដល់នូវ: