លេឡា អូសិន

លេឡា អូសិន

អ្នកហាត់ការ
លេឡា អូសិន
ទំនាក់ទំនង: 

អ៊ីម៉ែល៖ leyloe@web.de

ជីវប្រវត្តិ: 

សាកលវិទ្យាល័យៈ  Humboldt University of  Berlin, Germany University of Geneva, Switzerland

ការចូលរួមចំណែកផ្ដល់នូវ: