ឡេង ម៉ីម៉ី

ឡេង ម៉ីម៉ី

អ្នកហាត់ការផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឡេង ម៉ីម៉ី
ទំនាក់ទំនង: 

អ៊ីម៉ែល៖ trainee1@kh.boell.org

ការចូលរួមចំណែកផ្ដល់នូវ: