ម៉ាល់ធី រ៉ាយម៉ាន់

ម៉ាល់ធី រ៉ាយម៉ាន់

អ្នកហាត់ការ (ផ្តោតលើជំនួយបរទេសនៅកម្ពុជា)
ម៉ាល់ធី រ៉ាយម៉ាន់
ទំនាក់ទំនង: 

អ៊ីម៉ែល៖ kh-trainee1@kh.boell.org

ការចូលរួមចំណែកផ្ដល់នូវ: