អាឡិចហ៊្សេនឌ័រ ម៉ាស

អាឡិចហ៊្សេនឌ័រ ម៉ាស

អ្នកហាត់ការ (ផ្ដោតលើអភិបាលកិច្ចធនធាន និង ប្រជាធិបតេយ្យយេនឌ័រ)
អាឡិចហ៊្សេនឌ័រ ម៉ាស
ទំនាក់ទំនង: 

អ៊ីមែល៖ alexander.marx@kh.boell.org