អាលីស មើរេច

អាលីស មើរេច

អ្នកស្រាវជ្រាវ (ផ្តោតសំខាន់លើប្រជាធិបតេយ្យយេនឌ័រ)
អាលីស មើរេចអ្នកបង្កើត: អាលីស មើរេច. រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង
ទំនាក់ទំនង: 

អ៊ីមែល៖​ alice.murage@kh.boell.org

ការចូលរួមចំណែកផ្ដល់នូវ: