សាន ស្រីមុំ

សាន ស្រីមុំ

អ្នកហាត់ការផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
សាន ស្រីមុំ
ទំនាក់ទំនង: 
ជីវប្រវត្តិ: 

 

សាកលវិទ្យាល័យៈ

  • សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
  • សញ្ញាប័ត្រភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រា
ការចូលរួមចំណែកផ្ដល់នូវ: