ខ្មែរក្រហម

ដូចខ្មោចប្រែរូបកាយ (ការសិក្សាទៅលើផលប៉ះពាល់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ នៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហម)

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 25 វិច្ឆិកា 2014

អស់រយៈពេល​ជិត​៤០ឆ្នាំ ក្រោយពេល​ការដួលរលំ​នៃ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ប្រល័យពូជសាសន៍ (១៩៧៥-១៩៧៩) អាពាហ៍ពិពាហ៍​ដោយបង្ខំ និង​ទំនាក់ទំនង​របស់​សហព័ទ្ធ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​បង្ខំអោយ​ប្រតិបត្តិតាម ត្រូវបាន​ជួបប្រទះ​ដោយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជារាប់​ពាន់​នាក់ ដែល​នៅតែ​មាន​ការយល់​ដឹង​តិចតួច ចំពោះ​ផ្នែកដ៏សំខាន់​​នៃ​អំពើ​ឃោរឃៅទូទៅ។ អាពាហ៍​ពិពាហ៍​ទាំងនេះ​បាន​លុបបំបាត់​ចោល​នូវ​ជម្រើស ដោយ​មិនមាន​ការយល់​ព្រម ហើយ​បាន​កើតឡើង នៅក្នុងបរិបទ​នៃការបង្ខិត​បង្ខំ ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ​មួយ។