ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជា

ការអនុគ្រោះលើពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងការរំលោភយកដីធ្លី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 18 សីហា 2015
  ផ្តួចផ្តើមការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម “ផលិតផលគ្រប់យ៉ាង លើកលែង​តែ​អាវុធ”គួរតែនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា​​ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ នេះគឺជាករណី។ យុទ្ធសាស្ដ្រខុសច្បាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យបានប្រាក់ចំណេញ ចេញពីការនាំចេញដោយមិនគិតពន្ធនៃស្ករ។ ទោះបីជាមានដំណោះស្រាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភដីធ្លីដោយសារការនាំចេញផលិតផលកសិកម្ម ជាលទ្ធផលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺមិនសូវទទួលបានជោគជ័យ។