លោក ហេនរេចបូល

លោកហេនរេចបូល បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ​១៩៨៥។ ចាប់តាំងពីខណៈ​នោះមក​ ភាគច្រើននៃផ្ទៃក្នុងបរិយាកាសការងារដែល ពានរង្វាន់នូបែលរូបនេះធ្លាប់បានអនុម័តក៏បានឈានឆ្ពោះទៅកាន់ដំណាក់កាលផ្លាស់ប្តូរ។ យ៉ាណាម៉ិញ គុណភាពការងារដែលលោក បូលធ្លាប់បានសំរេចត្រូវបាន បញ្ចូលទៅកាន់ចំនុចសំខាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយរាល់ការប្រឹងប្រែងគឺត្រូវបានយកមកប្រើជាតឹកតានគ្រឹស​រួមមានការងាររបស់លោក ឈ្មោះ ការដាស់តឿនសតិក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីសេរីភាព និង​ ការតាំងចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន ។ លោកបូលមើលឃើញសេរីភាព ជាគោល ក្នុងនោះគឺសេរីភាពនៃចិត្តសាស្ត្រ។ 

អត្តបទខាងក្រោម នឹងបកស្រាយនូវការងាររបស់លោក ដែលជាអ្នកសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យ និងជាអ្នកនិពន្ធដែលពោរពេញដោយមូលធន និងអ្នកបង្កើតទ្រឹស្តីនយោបាយ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់និងយកមកប្រើប្រាស់ដោយសារ ទ្រឹស្តីទាំងនោះមានលក្ខណៈសម្គាល់ច្បាស់លាស់។