អំពីប្រទេសកម្ពុជា

ការអនុគ្រោះលើពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងការរំលោភយកដីធ្លី នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 18 សីហា 2015